FiniVita werkt samen met NPZR&o aan besteding gelden deskundigheidsbevordering

aug 9, 2022

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam&o (NPZR&o) is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers. Het Netwerk is opgedeeld in 8 kleinere palliatieve zorgketens. Binnen zo’n zorgketen werken zorgaanbieders samen om te komen tot optimale, goed afgestemde palliatieve zorg voor de bewoners van hun regio.

Een deel van de gezamenlijke inkomsten wordt gereserveerd voor deskundigheidsbevordering. Samen met FiniVita is nagedacht over de besteding van deze vanaf 2019 gereserveerde gelden. Zowel de partnerorganisaties van FiniVita als alle andere deelnemers van het NPZR&o kunnen gaan profiteren van de voorgestelde activiteiten.

VOORSTEL DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
FiniVita heeft in 2020 het Leerpad Palliatieve Zorg gelanceerd, een basiscursus voor zorgprofessionals van verschillende niveaus. De basiscursus palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren. De inhoud is door en voor zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Het leerpad bestaat uit 3 delen:

  1. Een e-learning
  2. Twee interactieve sessies
  3. Borgings-/casuïstiekbijeenkomsten

Waar FiniVita in samenspraak met de afdeling opleidingen en de trainers van de partnerorganisaties de eerste twee delen organiseert, is het aan de organisatie zelf (de teams in de thuiszorg of verpleeghuizen, de organisatie brede projectgroepen etc) om vorm en inhoud te geven aan de borgings- / casuïstiekbijeenkomsten. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat dat niet optimaal verloopt. Organisaties, teams en trainers hebben andere prioriteiten (gehad) en hebben onvoldoende handvatten en menskracht om deze bijeenkomsten te bedenken, uit te werken en te organiseren.

De opleidingsadviseurs van FiniVita gaan daarom in nauwe samenspraak met haar partnerorganisaties een aantal formats voor borgingsbijeenkomsten van elk 1 uur ontwikkelen. De thema’s voor deze bijeenkomsten zijn thema’s die uit de basisscholing komen, omdat borging begint met herhaling van de stof die in de eerste fase (de e-learning dus) aan bod is gekomen. Naast de naar verwachting 6 herhalings-formats (passend bij de 6 inhoudelijke hoofdstukken van de e-learning), zullen er ook een viertal formats ontwikkeld worden op basis van de ZonMw-implementatieprojecten waaraan het NPZR&o heeft deelgenomen.

TIJDPAD
In de periode van na de zomer 2022 tot en met einde van het jaar zullen de formats uitgewerkt worden, de trainers getraind in het werken hiermee en zal de PR in zowel de FiniVita organisaties als alle andere relevante organisaties van het NPZR&o uitgewerkt worden. In 2023 zal dan van start gegaan worden met het daadwerkelijk verzorgen van de bijeenkomsten.

INTERESSE
Er zijn 3 mogelijkheden om deel te nemen aan deze (borgings)bijeenkomsten

  1. Een team of locatie van een van de partners van FiniVita wil een of meerdere interne bijeenkomsten organiseren.
  2. Zie 1 maar dan met de mogelijkheid dat andere netwerkpartners aansluiten hierbij
  3. Andere organisaties dan FiniVita partners willen een of meerdere bijeenkomsten organiseren. Trainers van 1 van de partnerorganisaties verzorgen dan deze bijeenkomst

Neem contact op met een van de opleidingsadviseurs van FiniVita om concrete afspraken te maken of je vraag of verzoek voor te leggen.