Klachtenprocedure

Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita

Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u! Een gesprek met de betrokken medewerker of trainer/docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans onze dienstverlening te verbeteren.

 

1. Definities

1.1. Klacht

Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita.

 

1.2. Klant

Elke afnemer van een dienst van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita.

 

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
• Uw naam, adres en woonplaats
• De datum waarop u uw schrijven verstuurt
• Een heldere beschrijving van uw klacht
• Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita
Tav M. Groot, directeur
Oosterhagen 239
3078 CL ROTTERDAM

U wordt tevens vriendelijk verzocht uw brief ook als attachment in een email te sturen, dit omdat er niet wekelijks iemand op kantoor aanwezig is. U kunt uw email richten aan marieke@finivita.nl en Suzanne@finivita.nl.

 

3. Behandeling van uw klacht

Binnen 1 week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke en een digitale ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd dat uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar maximaal 15 werkdagen na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie te geven. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk en digitaal bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Mogelijk wordt u tijdens de behandeling van de klacht om extra informatie gevraagd.

 

4. Reactie op en afhandeling van uw klacht

U ontvangt uiterlijk 15 werkdagen na ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en digitaal en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier. Binnen 6 weken proberen wij tot een oplossing te komen van de klacht, mocht blijken dat er langere tijd nodig is dan krijgt u binnen deze 6 weken een nieuwe termijn te horen.

 

5. Stichting Onderwijsgeschillen

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot de Stichting
Onderwijsgeschillen, zie https://www.onderwijsgeschillen.nl,
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is hierbij aangesloten. U kunt zich via de Stichting dan wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zie hiervoor:
https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc
Het oordeel van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is bindend voor beide partijen.
Mogelijke consequenties worden door Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita binnen een termijn van 4 weken afgehandeld.

 

6. Toezicht en beheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens 1 jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Augustus 2022