Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita: FiniVita is een initiatief van Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg. Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita draagt door deskundigheidsbevordering bij aan optimalisering van de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 32100926.
 2. Scholing: alle cursussen, workshops, masterclasses en scholingsprogramma’s die Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita, zowel online, fysiek als blended heeft ontwikkeld en aanbiedt. Deze scholingen kunnen zowel via open inschrijving als in company worden gegeven.
 3. Cursist: de deelnemer aan de scholingen ontwikkeld en aangeboden door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita enerzijds en cursist anderzijds en maken daarvan deel uit.
 2. Door aanmelding aanvaardt cursist deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita en zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32100926.
 3. Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita geschieden.

Artikel 3 Aanmelding

 1. Aanmelding voor een scholing geschiedt door middel van het inschrijfformulier op de website voor de desbetreffende opleiding.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht cursist en/of een derde die jegens cursist is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.
 3. De betaling dient binnen te zijn uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Wanneer betaling niet op deze dag ontvangen is, is Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen van 25 euro.
 4. Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.
 5. Cursist geldt als aangemeld voor een opleiding, nadat de cursist een automatisch gegenereerde bevestigingsmail heeft ontvangen.
 6. Cursist heeft een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving voor de cursus. Dit betekent dat de inschrijving na 14 dagen definitief is.
 7. Indien de cursist deelname annuleert tot 1 maand voor aanvang van de scholing, geldt dat er annuleringskosten worden gerekend van 50% en binnen 1 week tot de scholing is de cursist verplicht het gehele bedrag te betalen.
 8. Indien een cursist de scholing niet kan bijwonen en annulering niet meer mogelijk is, kan in bepaalde situaties (maar altijd na overleg met Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita) een collega plaatsvervangend deelnemen.
 9. Bij afwezigheid door overmacht kan met Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita een afspraak gemaakt worden hoe de gemiste scholing gecompenseerd kan worden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een niet-toerekenbare situatie waaronder ziekte, dood en omstandigheden waarin de landelijke overheid beperkingen heeft afgekondigd.

Artikel 4 Cursisten

 1. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita kan aan cursisten toelatingseisen stellen voor opleidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal cursisten aan een scholing.
 2. Indien cursist op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een scholing verstoort, kan Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting blijft in dat geval in stand.
 3. Indien van toepassing wordt er bij een of meerdere beroepsorganisaties accreditatie aangevraagd. Dit wordt vooraf vermeld bij het scholingsaanbod.
 4. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita verschaft cursisten voor alle scholingen een bewijs van deelname. Als er accreditatie is, dan staat dat vermeld op het bewijs van deelname. Afhankelijk van de accreditatieverlener dient Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita de punten in of de cursist.
 5. Indien de cursist gebruik wil maken van accreditatie, dan moet dit bij aanvang van de scholing worden aangegeven. Tot maximaal 4 weken na afloop van de scholing kan de accreditatie worden toegekend.

Artikel-5-Nakoming

 1. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is gerechtigd bij het organiseren van een scholing af te wijken van de aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de scholing onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
 2. In geval van wijziging(en) zal Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de scholing.
 3. Naar aanleiding van verandering(en) van een scholing kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Cursist zal hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Artikel-6-Betaling

 1. Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Indien het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal cursist, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur voldoen.
 2. Leerhuizen behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.
 3. In het geval Leerhuizen kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van cursist of de in artikel 6a bedoelde derde.

Artikel-7-Annulering

 1. In geval van overmacht of indien het aantal aanmeldingen voor een scholing onvoldoende is, kan Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita de scholing annuleren. Zij informeert cursisten hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maand voor aanvang van de scholing. In overleg met de cursisten zal naar een ander moment worden gezocht. Als dat niet lukt en de scholing geannuleerd moet worden, worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
 2. Het recht op deelname aan de scholing vloeit voort uit een overeenkomst op afstand tot het verrichten van enkele diensten. Cursist kan zijn deelname binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de digitale bevestiging van de aanmelding kosteloos annuleren, tenzij de startdatum van de Opleiding binnen die termijn is gelegen en/of Cursist met het oog op de startdatum van de Opleiding Leerhuizen heeft verzocht binnen die termijn cursusmateriaal op te sturen.
 3. Indien cursist het door hem/haar aan Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita het hem/haar toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b en 7c, aan cursist terugbetalen op een door cursist aangewezen bankrekening.
 4. Bij verhindering van cursist kan een vervanger worden toegelaten, mits dit vooraf met Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is besproken. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een scholing gelden deze ook voor de vervanger.
 5. In geval van overmacht kan cursist er ook voor kiezen zijn inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de scholing. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita staat er niet voor in dat de scholing ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden.
 6. In geval de scholing uiteindelijk geen doorgang vindt, zal het inschrijfbedrag (minus 25 euro administratiekosten) door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita terugbetaald worden.

Artikel-8-Auteursrecht en Intellectueel Eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita verzorgde scholing en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita en/of de docent(en) van de betreffende scholing.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het cursist niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 9 NAW-gegevens

 1. Tenzij cursist daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt Leerhuizen desgevraagd naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (NAW-gegevens) van cursist aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleidingen. Na controle worden deze gegevens door het betreffende onderzoeksbureau vernietigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita stelt het door haar beschikbaar te stellen cursusmateriaal zorgvuldig samen. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit cursusmateriaal. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het cursusmateriaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een scholing verstrekt, is uitgesloten.
 2. Aansprakelijkheid van Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita voor eventuele schade die cursist lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een scholing is eveneens uitgesloten.
 3. Indien cursist schade lijdt waarvoor Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVItaa ansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van Leerhuizen Palliatieve Zorg te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die cursist op basis van de overeenkomst met Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is verschuldigd.

Artikel 11 Beëindiging

Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita kan de overeenkomst met cursist beëindigen in geval cursist een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.

Artikel 12

Indien Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op deze Voorwaarden, alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is Nederlands recht van toepassing. Partijen verplichten zich bij geschillen alles in het werk te stellen om op de kortst mogelijke termijn tot een minnelijke schikking komen.
 2. Alle geschillen die verband houden met een met de tussen cursist en Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

In company Scholingen

Artikel 14 Overeenkomst

 1. De overeenkomst voor het verrichten van een In Company Scholing komt tot stand op basis van een op aanvraag van een opdrachtgever door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita verstrekte offerte.
 2. Voor In Company Scholing geldt dat de cursusprijs, die is vermeld in een offerte, bindend is gedurende de geldigheidsduur van die offerte. De offerte vermeldt de kosten die inbegrepen zijn.
 3. Bij een overeenkomst voor het verzorgen van een In Company Scholing worden afspraken gemaakt over onder meer plaats en datum (c.q. data) waar en waarop de In Company Scholing plaats zal vinden, het onderwerp van de In Company Scholing, alsmede het (minimaal en) maximaal aantal deelnemers.
 4. Inschrijving van individuele personen voor een In Company Scholing wordt door de opdrachtgever verzorgd, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 15 Annulering

 1. Bij annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake van een In Company Scholing tot twintig werkdagen voor de (eerste) bijeenkomst wordt 25% van de totale overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen twintig werkdagen voor de (eerste) bijeenkomst is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde. De datum van ontvangst van de schriftelijke/per email annulering door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is bepalend.
 2. Vervanging door een andere deelnemer van dezelfde organisatie is mogelijk, mits de vervanger uiterlijk twee werkdagen voor de (eerste) bijeenkomst wordt aangemeld bij Leerhuizen. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 3. Bij meerdaagse In Company Scholing is het niet mogelijk te annuleren nadat de eerste bijeenkomst heeft plaatsgehad. Het volledige cursusgeld is verschuldigd en de vordering ter zake is onmiddellijk opeisbaar indien niet reeds voor aanvang van de eerste bijeenkomst het (volledige) cursusgeld betaald is.
 4. Nadat de datum (c.q. data) zijn vastgesteld, zal Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita op een eventueel verzoek van de opdrachtgever bezien of het mogelijk is deelname of een bijeenkomst van een In Company Scholing te verschuiven. Indien dat verzoek wordt gedaan korter dan tien werkdagen voor de start van een In Company Scholing en Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is in staat de bijeenkomst te verschuiven, zal Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita 20% van het verschuldigde bedrag als extra kosten in rekening brengen. De factuur met betrekking tot het volledige cursusgeld kan niet later worden voldaan.

Artikel 16. Annulering door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita

Leerhuizen behoudt zich in geval van overmacht het recht voor een In Company Scholing te annuleren op de dag van de bijeenkomst. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita zal alsdan het reeds door de opdrachtgever betaalde (naar rato) restitueren. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita zal zich in dat geval ervoor inspannen de opdrachtgever een passend alternatief aan te bieden. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt, wordt het reeds betaalde niet gerestitueerd. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit de annulering door Leerhuizen.

Artikel-17-Betaling

 1. De door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita vermelde tarieven zijn in euro’s.
 2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig recht op korting of verrekening door middel van overmaking op een door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita aangewezen bankrekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid b van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele maand.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Leerhuizen voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 5. Indien de factuur tijdig door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is verzonden en voor aanvang van een In Company Scholing niet de volledige betaling van het cursusgeld is ontvangen, behoudt Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita zich het recht voor de In Company Scholing geen doorgang te laten vinden. De vordering van Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita ter zake van het totale cursusgeld en de eventueel reeds gemaakte kosten is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita uit welke hoofde dan ook voor schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade van de opdrachtgever of eventuele derden, is beperkt tot het bedrag van de door de opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor de In Company Scholing, tenzij en voor zover Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita opzet of grove schuld te verwijten is.
 2. Het in lid 1 bepaalde geldt ook voor schade veroorzaakt door derden die door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita (al dan niet namens de Opdrachtgever) zijn ingeschakeld, zelfs wanneer deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bovengenoemde derden.

Artikel 19. Intellectuele eigendom

 1. Door Leerhuizen verstrekt materiaal ter uitvoering van een scholing wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het in verband met de scholing verstrekte (cursus)materiaal en overige door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita geleverde producten blijven bij Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita.
 2. Het door Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita verstrekte materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita is de opdrachtgever niet gerechtigd (gegevens uit en/of gedeelten van en/of uittreksels van) het verstrekte materiaal te openbaren, aan derden ter beschikking te stellen, te exploiteren of, op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Leerhuizen Palliatieve Zorg / FiniVita gebruikt gegevens van opdrachtgever voor de uitvoering van de met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst, haar dienstverlening en om opdrachtgevers van haar (nieuwe) scholingen op de hoogte te houden.
 2. Persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie van opdrachtgevers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.